Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE
29-03-2023

Het finaal rapport van het Forum, één van de vier assen ter voorbereiding van de Conferentie over rechtvaardige transitie in België, is vandaag gepubliceerd. Dit rapport markeert een belangrijke stap in de inspanningen van België om een inclusieve ecologische transitie aan te gaan, met aandacht voor werkgelegenheid, sociaal beleid, omscholing en economie.

Tijdens het Forum werkten actoren uit het georganiseerde middenveld intensief aan het uitstippelen van de trajecten die nodig zijn om tegen 2050 een duurzame samenleving te bereiken. 

Het Forum verliep in verschillende fases: in de eerste fase werden er via een vragenlijst 45 bijdragen verzameld van het middenveld die vervolgens geanalyseerd werden om convergentie- en divergentiepunten te identificeren. In de tweede fase werden negentien experts geïnterviewd om inzicht te krijgen in de belangrijkste uitdagingen en kansen voor een rechtvaardige transitie. De derde fase omvatte de organisatie van 28 rondetafelgesprekken waarbij ongeveer 100 vertegenwoordigers van diverse organisaties uit het middenveld deelnamen/ Deze rondetafelgesprekken  werden georganiseerd rond vier cruciale systemen (landbouw en voedselsysteem, residentiële en niet-residentiële gebouwenstock, zorgsysteem, mobiliteit en transportsysteem) en zeven aandachtspunten (werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, financiering en investeringen, hulpbronnen en energie, gender, armoedebestrijding, internationale solidariteit). Een samenvattend rapport van deze verschillende fasen en hun resultaten is nu beschikbaar.

Op basis van de verzamelde informatie tijdens het Forum zijn zeven adviesverzoeken verstuurd naar vijf verschillende adviesraden en instituten. De verwachte reacties van deze raden worden verwacht in september 2023. 

Het Forum Rapport en de adviezen van de verschillende raden zullen dienen als input voor de Nationale Conferentie over rechtvaardige transitie, die zal plaatsvinden op 8 en 9 november 2023. Tijdens deze conferentie zullen ministers verantwoordelijk voor de verschillende thema’s die in de adviezen worden behandeld reageren op de bevindingen en aanbevelingen. Het doel is om concrete maatregelen te formuleren die een rechtvaardige transitie in België mogelijk maken. Deze maatregelen kunnen vervolgens worden geïmplementeerd door de verschillende overheidsinstanties en ministers, zowel in het huidige als toekomstige regeringen.

Het Forum voor een Rechtvaardige Transitie was een belangrijke stap in het proces naar een duurzame samenleving die niemand achterlaat. De ecologische transitie zal nog vele jaren duren. De uitdagingen zullen evolueren en het zal nodig zijn er tijdens heel dit proces voor te zorgen dat de transitie rechtvaardig verloopt en iedereen in staat kan worden gesteld een waardig leven te leiden. Interactie en overleg, zowel de sociale als de maatschappelijke dialoog, zoals we hebben gedaan in het kader van het Forum – en zullen doen tijdens de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België – zullen dus de komende decennia relevant en noodzakelijk blijven.