Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE
29-03-2023

Minister Zakia Khattabi vroeg de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling in november 2022 om een rapport te schrijven over rechtvaardige transitie. Aan de hand van een vragenlijst werden experten binnen de federale overheidsdiensten opgeroepen om vanuit hun expertise over de prioritaire uitdagingen in het licht van de rechtvaardige transitie te reflecteren en de rol die de federale overheid volgens hen in deze moet opnemen te beschrijven. Hen werd gevraagd de transversale aard van deze thematiek te onderzoeken en voorstellen te formuleren inzake de toekomstige implementatie van een rechtvaardige transitie in de federale structuur.

Concreet werden antwoorden op volgende vragen beoogd:

  • Wat wordt er per FOD gezien als de belangrijkste uitdagingen binnen haar competenties in het licht van de organisatie van een rechtvaardige transitie?
  • Welke mogelijke synergiën en trade-off’s kunnen we verwachten als we de analyses van de belangrijkste uitdagingen per FOD naast elkaar leggen?
  • Hoe de governance voor een rechtvaardige transitie na de Nationale Conferentie het best kan worden vormgegeven en geïnstitutionaliseerd op federaal niveau?

Deze bijdrage van de federale overheidsdiensten dient als input voor de Conferentie over rechtvaardige transitie in België, die zal plaatsvinden op 8 en 9 november 2023. Tijdens deze conferentie zullen ministers verantwoordelijk voor de verschillende thema’s gelieerd aan rechtvaardige transitie reageren op de bevindingen en aanbevelingen. Het doel is om concrete maatregelen te formuleren die een rechtvaardige transitie in België mogelijk maken. Deze maatregelen kunnen vervolgens worden geïmplementeerd door de verschillende overheidsinstanties en ministers, zowel in het huidige als toekomstige regeringen.

Het finaliseren van deze bijdragen was een belangrijke stap in het proces naar een duurzame samenleving die niemand achterlaat in België. De ecologische transitie zal nog vele jaren duren. De uitdagingen zullen evolueren en het zal nodig zijn er tijdens heel dit proces voor te zorgen dat de transitie rechtvaardig verloopt en iedereen in staat kan worden gesteld een waardig leven te leiden. De implicatie van al de verschillende overheidsdiensten bij het design van het rechtvaardige transitiebeleid, zal dus de komende decennia relevant en noodzakelijk blijven.